Klauzula informacyjna GUMed

Art. 13 RODO – Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w (80-210) Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a.
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 349 10 27 lub adresem e-mail: iod@gumed.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu szkoleń zawodowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 7. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  • prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

Hialeye

Lutezan

Vemonis

Recigar

Maxon Forte

Milukante

Budixon

Nebulizator AirPro

Sambucol

Azycyna

Organizator

Gdański Uniwersytet Medyczny

Grant edukacyjny

Adamed Expert

Współorganizator

Grupa NeoArt

Kontakt

Grupa NeoArt
ul. Niedźwiedzia 4C, 02-737 Warszawa
tel. 22 489 68 02, tel. kom. 503 177 903
rejestracja@neoart.com.pl
www.grupaneoart.pl, Facebook